Ова е курс за микроучење на воведно ниво, чија цел е да објасни што е Generative AI, […]