Нашата цел е да ја демистифицираме AI Elements of AI е серија бесплатни онлајн курсеви создадени од […]
Ова е курс за микроучење на воведно ниво, чија цел е да објасни што е Generative AI, […]