Што е промт инжинерство

Промпт инжинерството (или инженерство на јазични модели) е вештина која ви овозможува да комуницирате со големи јазични модели, како ChatGPT, и да ги искористите нивните способности за генерирање на текст, слики, звук и други видови на содржина. Промпт инжинерството може да ви помогне да решавате проблеми, да креирате апликации, да учите нови нешта и да се забавувате со вештачката интелигенција.

Главната фокусна точка на промт инжинерство е разбирањето и оптимизирањето на преведувачките системи, односно алгоритмите кои автоматски го преведуваат текстот од еден јазик на друг. Тоа вклучува различни техники, како статистички методи, машинско учење и најново, длабоко учење, за да се учат модели како да препознаваат и генерираат текст.

Промт инжинерство се користи за многу задачи, како на пример:

  1. Автоматско преведување: Промт инжинерството игра кључна улога во развојот на алатки за автоматско преведување, што овозможува луѓе кои говорат различни јазици да се разбираат.
  2. Синтеза на глас: Техниките од промт инжинерството може да се користат и за развој на системи за автоматска синтеза на говор.
  3. Автоматско генерирање на текст: Се користи во системи кои автоматски генерираат нови текстови, како на пример за аутоматско креирање на вести или кратки текстови.
  4. Анализа на содржината на текстот: Промт инжинерството може да помогне и во анализата на содржината на текстовите, како на пример во алгоритми за откривање на сентимент во рецензии или анализа на темите во текстовите.

Промптовите се начин да дадете упатства или информации на AI за тоа што сакате да направи.

Промптовите можат да бидат зборови, реченици, параграфи, прашања, табели, слики или други видови на податоци. Со користење на промптови, можете да го искористите потенцијалот на AI за генерирање на содржина, одговарање на прашања, решавање на проблеми и многу повеќе.

За да ги користите промптовите треба да ги следите овие чекори:

Одредете ја целта и тоа што сакате да постигнете со AI. На пример, дали сакате да креирате блог пост, да направите видео скрипта, да направите анкета или нешто друго.

Изберете го соодветниот AI модел за вашата идеа. Некои AI модели се специјализирани за одредени задачи или домени, додека други се општи и можат да работат со различни видови на податоци. На пример, ChatGPT е AI модел кој е добар за разговори и текстуална генерација, додека Dall-E е AI модел кој е добар за генерирање на слики од текст.

Напишете го вашиот промпт со користење на јасен и конкретен јазик. Дадете му на AI доволно контекст и детали за тоа што очекувате од него. Можете да користите примери, шаблони, правила или други начини за да го водите AI кон посакуваниот излез. На пример, ако сакате да направите блог пост за одреден производ можете да напишете нешто како ова:

Write a blog post about how {product name} can help {target audience} to {benefit}. The blog post should have the following structure: An attention-grabbing headline that summarizes the main point of the post.

An introduction that explains what {product name} is and why it is relevant for {target audience}

A body that provides more details on how {product name} works and what features it offers. A conclusion that summarizes the key benefits of {product name} and includes a call to action for the readers to try it out or learn more

 Најдобри онлајн курсеви за промпт инжинерство кои можете да ги следите:

Промпт инжинерство за ChatGPT: Овој курс ви нуди практично учење на тоа како да пишувате ефикасни промпти за ChatGPT и други големи јазични модели. Ќе научите како да користите промпт шаблони за да активирате моќни способности во јазичните модели, како и како да креирате комплексни промпт-базирани апликации за вашиот живот, бизнис или образование. Курсот е понуден од Универзитетот Вандербилт и има бесплатна верзија.

Промпт инжинерство+: Мајсторство во зборувањето со AI: Овој курс ви нуди напредни концепти како едно-стрелно, малку-стрелно и нула-стрелно учење и разбирање на нивните апликации во промпт инжинерството. Ќе развиете најдобри пракси за користење на промпт инжинерството за поедноставување на комуникацијата, решавањето на проблемите и донесувањето на одлуки во личните и професионалните средини. Курсот е понуден од Udemy и има попуст за ограничен период.

Генеративна AI со големи јазични модели: Овој курс ви нуди знаења за тоа како да користите генеративна AI за да креирате различни видови на содржина, како текст, слики, звук и видео. Ќе научите како да работите со ChatGPT, Dall-E и GPT-4, кои се некои од најмоќните генеративни AI алатки. Курсот е понуден од DeepLearning.AI и има бесплатна верзија.